REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“CONCURS ALIST DESIGNERS BOUTIQUE NOIEMBRIE- BUCURESTI MALL VITAN ”

1.   Organizatorul campaniei

(1) Campania este organizată de către CDM BASIC SRL, CHICINETA SRL și SC LUVIANE ATELIER DE PARFUMERIE SRL numite în continuare “Organizatorul”.

(2) Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii şi condițiile prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul”).

(3) Regulamentul este disponibil gratuit pe toată durata Campaniei, pe www.couturedemarie.ro , www.chicineta.com , www.luviane.ro  precum și la punctul de lucru al Organizatorului menționat la art. 1.

(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, informând în prealabil potențialii participanți, cu minim o zi lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor prin publicare  pe www.couturedemarie.ro, www.chicineta.com si www.luviane.ro

2. Durata de desfășurare a Campaniei

(1) Campania se derulează exclusiv online, pe pagina de Instagram a Bucuresti Mall (@bucurestimallvitan) .

(2)  Campania se va derula în perioada 16.11.2021 (începând cu orele 15:00) – 21.11.2021 (inclusiv, pana la orele 23:59).

(3)  După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Campaniei.

3. Condiții de participare și produsele incluse în Campanie

La această Campanie poate participa orice persoană fizică (denumită în continuare „Participant”) care are domiciliul sau reședința în România și vârsta minimă de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei.

Pentru a se înscrie în Campanie, Participanții se obligă urmeze procedura descrisă la art. 4 . Conditiile detaliate in procedura descrisa la articolul 4 sunt conditii cumulative, pe care orice persoana interesata sa participe la Campanie trebuie sa le indeplineasca intocmai si la termenul prevazut in prezentul Regulament.

Nu sunt eligibili pentru a participa la campanie angajații Organizatorului, angajații agențiilor implicate și nici membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

Participanții îşi asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi veridicitatea informațiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise Organizatorului, acesta neasumându-şi nicio responsabilitate pentru informațiile şi datele inexacte şi/sau pentru declaraţiile mincinoase şi nici pentru consecințele ce decurg ori ar putea decurge din astfel de declarații. Câștigătorul care declară/transmite informații/date eronate/false pierde calitatea de câștigător.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere decurgând din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenții de orice natură legate de vreun premiu. Câștigătorii îşi asumă răspunderea pentru acceptarea premiilor, Organizatorul neasumându-şi nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecințe născute în urma acceptării premiului sau în legătura cu aceasta.

Nota: o persoana se poate inscrie o singura data in concurs

4. Mecanismul Campaniei

Pentru a participa la Campanie, Participantul trebuie sa îndeplinească următorii pași:

dea follow paginilor de Instagram @luviane_atelier_de_parfumerie, @couturedemarie.ro, , @chicineta, @alistmagazine și @bucurestimallvitan

raspunda printr-un comentariu la postarea concursului, la întrebarea „Cu cine ai împărți acest premiu?”;

5. Premiile acordate

Premiile acordate prin tragere la sorti constau in :

o piesa de vesela Chicineta, un parfum solid Luviane cu aroma de Craciun, o rochie Couture de Marie

*Valoare totala a premiilor este de 600 lei

(3) Premiile se înmânează exclusiv castigatorului si nu este posibilă înlocuirea premiilor cu contravaloarea acestora în bani sau alte beneficii.

6. Desemnarea și validarea câștigătorilor

Un Participant poate câștiga un singur premiu în cadrul Campaniei.

Stabilirea câștigătorilor se va realiza prin tragere la sorți care va avea loc pe data de 22.11.2021 Tragerea la sorți se va realiza prin intermediul site-ului https://app-sorteos.com, extragerea fiind înregistrată de către organizator prin Claudia Ionita

Fiecărui participant i se va atribui un număr, extragerea efectuându-se aleator, în mod electronic, prin intermediul site-ului https://app-sorteos.com.

Înregistrarea video va fi păstrată un termen de minim 30 de zile lucrătoare de la încheierea concursului.

Se va extrage 1 (un) câștigător și 3 (trei) rezerve aferente premiului.

Organizatorul se obligă contacteze câștigătorul prin mesaj privat pe platforma online Instagram, iar in cazul in care câștigătorul nu răspunde la 3 (trei) mesaje succesive în decurs de 24 de ore, câștigătorul în cauză este invalidat si va fi contactată prima rezervă extrasă. În cazul în care – după aplicarea procedurii de mai sus – și prima rezervă este invalidată, se procedează la contactarea celei de-a doua rezerve până la epuizarea celor 3 rezerve extrase.

Castigatorul va fi invitat sa isi ridice premiul din Alist Designers Boutique, din centrul comercial Bucuresti Mall (Calea Vitan 55-59) zilnic, in intervalul orar 10:00 – 21:00, pana in data de 30.11.2021. Castigatorul premiului trebuie sa faca dovada ca este titularul contului de Instagram de pe care a aplicat la Concurs, respectiv sa poata accesa contul sau personal, unde se afla postarile care privesc inscrierea sa in Campanie si mai ales existenta mesajului privat pe care l-au primit de la Organizator, folosind numele sau de utilizator si parola, prezentand mesajul prin care este anuntat castigator reprezentantilor Organizatorului. Castigatorul va prezenta in momentul ridicarii premiului actul de identitate si va semna documente aferente receptionarii premiului.

In cazul in care Castigatorul nu se afla in localitate sau nu poate sa se prezinte in magazinul Alist Designers Boutique din Bucuresti Mall,  la data specificata mai sus, atunci acestuia i se poate transmite prin curier premiul castigat, la adresa indicata cu obligatia de a semna documentele aferente premiului. In cazul in care firma de curierat nu va gasi persoana la adresa specificata personal, acesta nu va putea inmana premiul unei alte persoane. Inmarea premiului se face doar personal cu conditia semnarii documentelor aferente.

În cazul în care premiul nu va putea fi înmânat câștigătorului și nici rezervelor selectate,  din motive independente de Organizator până la data de 30.11.2021, premiile rămân în posesia Organizatorului și nu vor mai fi datorate de către acesta, iar câștigătorii respectivi pierd drepturile rezultate din calitatea de câștigător.

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Campaniei

(1) În vederea desfășurării Campaniei, Organizatorul menționat la art. 1 va prelucra în calitate de operator datele cu caracter personal ale participanților.

(2) Datele de contact ale Operatorului menționate la art. 1 pot fi folosite pentru a adresa pentru nelămuriri și pentru exercitarea drepturilor de către persoanele vizate.

(3) In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal: nume/pseudonim folosit în cadrul rețelei Instagram,.

În ceea ce privește Câștigătorii validați, Operatorul colectează și prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar de telefon, adresa  pentru acordare premiu. Aceste date vor fi colectate și stocate exclusiv în cazul câștigătorilor pentru ca Operatorul sa poată evidenția contabil acordarea premiilor și a dovedi acordarea acestora.

(4) Scopul prelucrării. Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator în vederea organizării și derulării acesteia, desemnării și validării câștigătorilor, precum și atribuirii premiului și îndeplinirii obligațiilor financiar-contabile ale Operatorului.

(5) Datele vor fi prelucrate in scopul interesului legitim al Organizatorului pentru derularea Campaniei promoționale și pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce îi revin, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului și a eventualelor anexe la acesta. Înscrierea participantului (persoană vizată) în Campanie implică prelucrarea datelor cu caracter personal.

(6) Cu privire la datele cu caracter personal ale câștigătorului pentru evidența contabilă a Organizatorului, acestea vor fi stocate, conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă timp 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc predarea premiului.

(7) La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.

(8) Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, participanții – în calitate de persoane vizate – au următoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, datele urmând a fi șterse conform cererii persoanei vizate și cu respectarea prevederilor legale aplicabile;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restricționarea prelucrării;

(vi) dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul in care dispoziții legale prevăd contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plângere in fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul in care drepturile enumerate mai sus i-au fost încălcate sau a suferit vreun prejudiciu ca urmare a prelucrării ilicite a datelor cu caracter personal.

(9) Participanții își pot exercita drepturile menționate mai sus printr-o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă la adresa sediului Organizatorului menționată la art. 1 sau printr-o cerere transmisă prin email la adresa:  claudia@couturedemarie.ro, oana@chicineta.ro sau luviane.parfumerie@gmail.com

(10) Operatorul se obligă implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal ale participanților la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

(11) Datele personale ale câștigătorului la Concurs vor fi procesate in conformitate cu prevederile legale aplicabile, respectiv Regulamentului EU nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.

8. Încetarea înainte de termen a Campaniei

(1)  Campania poate înceta anterior termenului stabilit prin Regulament numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau caz fortuit, respectiv în cazul imposibilității Organizatorului, din orice motive independente de voinţa sa, de a continua Campania.

(3)  În acest caz, Organizatorul nu mai are nicio obligație față de participanții la Campanie, nu este ținut la întoarcerea unei sume sau la plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

9. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanţele judecătoreşti române competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor. După expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.

10. Dispoziții finale

Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi aplicabilă tuturor participanţilor.

În cazul în care Organizatorul constată un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile prevăzute în Regulamentul Campaniei, îşi rezervă dreptul de a-l descalifica, fără alte despăgubiri sau plăţi.

Organizatorul este indreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, de abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau Campania promoţională.